Cố vấn / Giảng viên

Hình ảnh Họ tên Chi tiết
Mr. Nguyễn Hữu Tuất

Tổng giám đốc Nextpay Group Viet Nam
Cố vấn chuyên môn

Mr. Đặng Hữu Sơn

Founder&CEO Lovinbot
Chuyên gia đào tạo Ứng dụng AI

Xem thêm
Mr. Trương Hoàng Thọ

Founder Alipo Viet Nam
Chuyên gia Sáng tạo nội dung số với AI

Xem thêm
Mr. Triều Nguyễn

Founder AI Insight
Chuyên gia Ứng dụng AI

Xem thêm
Mr. Bùi Minh Nhật

Giám đốc trung tâm NextAcademy
Chuyên gia đào tạo Ứng dụng AI trong vận hành doanh nghiệp

Xem thêm
Mr. Thái Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng Chiến lược & Tiếp thị Trung tâm NextAcademy
Chuyên gia đào tạo Ứng dụng AI trong Tiếp thị - Marketing

Xem thêm

Hoạt động đào tạo

Hàng trăm chương trình đào tạo chuyên sâu về AI đang trờ bạn!

Shopping Cart
Scroll to Top